Over EUKA

EUKA wil de nieuwe drone-economie helpen versnellen, verbreden en verdiepen door een ‘gids’ of ‘loket’ te zijn voor de vele betrokken bedrijven en organisaties.

Wat zijn de noden van de Vlaamse drone-industrie?

De Vlaamse drone-industrie staat nog in haar kinderschoenen. Tijdens het voortraject van EUKA (2013-2016) werd aangetoond dat, ondanks de veelbelovende dronetoepassingen, er nog tal van remmende factoren en ontbrekende bedrijfsschakels zijn. Zowel een drone-aanbieder als een drone-eindgebruiker bevindt zich in een complexe markt en vaak ook op onbekend terrein.

EUKA heeft de vinger aan de pols bij de verschillende sectoren en weet wat de drempels zijn die er vandaag bestaan m.b.t. de drone-wetgeving en het commercieel gebruik van drones. Federaal kreeg de cluster al een stem bij de bevoegde minister en nam EUKA het engagement om samen met de vertegenwoordigers van verschillende industrieën een beleidsdocument op te stellen per sector met de belangrijkste voorstellen die in de wetgeving zouden moeten opgenomen worden. Het resultaat is een sector-overschrijdende bundel van adviezen en vragen die commerciële toepassingen voor drones wettelijk mogelijk maakt, zonder de veiligheid en privacy van de burger uit het oog te verliezen. EUKA werkt ook nauw samen met verschillende overheidsdiensten om na te denken over het handhaven van de (toekomstige) wetgeving. Er wordt bekeken hoe legale en illegale vluchten kunnen opgevolgd worden, hoe je daarop kan ingrijpen indien nodig, welke technologie er daar van toepassing is, enz....  De organisatie en handhaving van een veilig drone-luchtverkeer is van essentieel belang om een groter maatschappelijk draagvlak te bekomen.
EUKA zet in op de begeleiding van zowel de drone-aanbieders als de drone-eingebruikers. Zij vinden vaak elkaar niet in deze complexe markt, zien de door de administratiebomen het subsidiebos niet meer en zijn permanent opzoek naar een manier om hun ideeën op een degelijk manier ingang te laten vinden in de pioniersmarkt van de drone-industrie.
Bundelen van de kennis in Vlaanderen en zo een Europese drone-economie helpen creëren. EUKA heeft hiertoe al belangrijke stappen gezet door het inzetten op een sterke projectwerking, waarbij bedrijven, kennisinstellingen en overheid betrokken worden. en overzicht van alle projecten, van idee tot concrete marktoplossing, kan je volgen via de projecten-pagina op deze site. De term co-creatie is dan ook niet uit de lucht gegrepen, maar vindt een reële vertaling in de werking van de dronecluster.
Er is ook nood aan matchmaking: dat drone-bedrijven aan vraag- en aanbodzijde elkaar vinden is niet zo evident als je zou denken.  
  • Zodra de drone-eindgebruiker een drone of een drone-toepassing wil 'kopen' wordt hij geconfronteerd met alle facetten van deze nieuwe industrie. Welke technologie is de beste? Wat mag er wettelijk? Hoe veilig is het? Wat met verzekering en aansprakelijkheid als er iets misloopt? Wat is de gedragscode in de lucht? Deze kennis is in Vlaanderen vandaag aanwezig, maar verspreid en niet georganiseerd.
  • Voor de drone-aanbieder geldt hetzelfde: de complexiteit en het multidisciplinaire karakter van deze nieuwe economie mag niet worden onderschat. Het ontwikkelen en het in de markt zetten van industriële dronetoepassingen vraagt de nodige kennis op verschillende domeinen: software, hardware, aerodynamica, composieten, autopilot, remote control, .... Er zijn daarnaast ook andere aspecten waarmee rekening moet gehouden worden: veiligheid, het juridische, de privacy, lokale wetgeving, .... Het is voor starters en kmo's geen eenvoudige opdracht om tot een volwaardige businesscase te komen, zonder hulp of samenwerkingsverbanden.
Het ondersteunen van de internationalisering van de sector. Drone-aanbieders zijn vaak startende bedrijven of kleine kmo's. De concurrentie is bikkelhard en internationaal. Dronebedrijven uit het buitenland hebben vaak een voorsprong omdat in onze buurlanden de wetgeving sneller werd goedgekeurd. Om dit bij te benen, is er actie nodig op korte termijn. In dit kader ging EUKA ook en structureel partnership aan met Flanders Investment & Trade om de verschillende bedrijven nog beter van dienst te kunnen zijn.

Wie zijn onze leden?

EUKA werkt volgens het gekende Triple Helix-model. Een greep uit de verschillende sectoren die deel uitmaken van ons netwerk:

Eindgebruikers: bouw, bewaking, landbouw, transport, logistiek, brandweer, mapping, media, …
Drone-industrie: hardware, software, diensten, integratoren, …
Partners: sectororganisaties, kennisinstellingen, overheid, …

Wat is onze werking?

EUKA werkt met een vast team van medewerkers, een stuurgroep met daarin de belangrijkste Captains of Industry en verschillende werkgroepen. Deze mikken enerzijds op ervaringsuitwisseling tussen alle stakeholders uit de markt en anderzijds op de co-creatie van innovatieve business-ideeën.

Via allerlei events, lerende netwerken, seminaries, co-creatieve sessies en conventions faciliteert EUKA de kennis en ervaring die nodig is om deze nieuwe drone-economie alle kansen te geven.

De werking van EUKA resulteert in beleidsadviezen aan de overheid, maar evengoed in het begeleiden en adviseren van kmo’s en starters in de sector. Zo bekijken we de product-marktcombinaties waarin we best investeren, zowel op korte als lange termijn. Ook denken we samen met alle stakeholders na over de niet onbelangrijke vraag hoe we deze nieuwe technologie een plaats kunnen geven in onze maatschappij? De maatschappelijke acceptatie van dronetechnologie zal bepalend zijn voor de toekomst van deze industrie.

Werking in beeld

Deel met ons je passie. Word deel van de Vlaamse Drone Community!

Word vandaag nog lid van EUKA!

Pin It on Pinterest