EUKA wil de nieuwe drone-economie helpen versnellen, verbreden en verdiepen door een ‘gids’ of ‘loket’ te zijn voor de vele betrokken bedrijven en organisaties.

EUKA – Dronecluster voor Vlaanderen

De Vlaamse drone-industrie staat nog in haar kinderschoenen. Tijdens het voortraject van EUKA (2013-2016) werd aangetoond dat, ondanks de veelbelovende dronetoepassingen, er nog tal van remmende factoren en ontbrekende bedrijfsschakels zijn. Zowel een drone-aanbieder als een drone-eindgebruiker bevindt zich in een complexe markt en vaak ook op onbekend terrein.

Wat heeft de Vlaamse drone-industrie nodig om te groeien en om internationaal competitief te zijn?

 

Er is nood aan een duidelijker en meer samenhangend wetgevend kader dat afgestemd is op de behoeften van de professionele markt. Hoe zorgen we m.a.w. voor een goede regelgeving die commerciële toepassingen voor drones mogelijk maakt zonder de veiligheid en privacy van de burger uit het oog te verliezen?
De organisatie en handhaving van een veilig drone-luchtverkeer (licenties verlenen aan piloten, demonstratie- en testruimtes, registratie en certificatie van drones, ...).
Bundelen van de kennis in Vlaanderen en zo een Europese drone-economie helpen creëren.
Er is ook nood aan matchmaking: dat drone-bedrijven aan vraag- en aanbodzijde elkaar vinden is niet zo evident als je zou denken.  
  • Zodra de drone-eindgebruiker een drone of een drone-toepassing wil 'kopen' wordt hij geconfronteerd met alle facetten van deze nieuwe industrie. Welke technologie is de beste? Wat mag er wettelijk? Hoe veilig is het? Wat met verzekering en aansprakelijkheid als er iets misloopt? Wat is de gedragscode in de lucht? Deze kennis is in Vlaanderen vandaag aanwezig, maar verspreid en niet georganiseerd.
  • Voor de drone-aanbieder geldt hetzelfde: de complexiteit en het multidisciplinaire karakter van deze nieuwe economie mag niet worden onderschat. Het ontwikkelen en het in de markt zetten van industriële dronetoepassingen vraagt de nodige kennis op verschillende domeinen: software, hardware, aerodynamica, composieten, autopilot, remote control, .... Er zijn daarnaast ook andere aspecten waarmee rekening moet gehouden worden: veiligheid, het juridische, de privacy, lokale wetgeving, .... Het is voor starters en kmo's geen eenvoudige opdracht om tot een volwaardige businesscase te komen, zonder hulp of samenwerkingsverbanden.
Het ondersteunen van de internationalisering van de sector. Drone-aanbieders zijn vaak startende bedrijven of kleine kmo's. De concurrentie is bikkelhard en internationaal. Dronebedrijven uit het buitenland hebben vaak een voorsprong omdat in onze buurlanden de wetgeving sneller werd goedgekeurd. Om dit bij te benen, is er actie nodig op korte termijn.
Hoe speelt EUKA in op deze noden?

Vanaf 2017 werkt EUKA met een vast team van medewerkers, een stuurgroep met daarin de belangrijkste Captains of Industry en verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen, de zogenaamde community’s, mikken enerzijds op ervaringsuitwisseling tussen alle stakeholders uit de markt en anderzijds op de co-creatie van innovatieve business-ideeën.

Via allerlei events, lerende netwerken, seminaries, co-creatieve sessies en conventions faciliteert EUKA de kennis en ervaring die nodig is om deze nieuwe drone-economie alle kansen te geven.

Samen met de dronebedrijven, de overheid en de verschillende kennisinstellingen buigt EUKA zich over de noden van de Vlaamse drone-industrie, zoals die hierboven beschreven staan. Dat resulteert in beleidsadviezen aan de overheid, maar evengoed in het begeleiden en adviseren van kmo’s en starters in de sector. Zo bekijken we de product-marktcombinaties waarin we best investeren, zowel op korte als lange termijn. Ook denken we samen met alle stakeholders na over de niet onbelangrijke vraag hoe we deze nieuwe technologie een plaats kunnen geven in onze maatschappij? De maatschappelijke acceptatie van dronetechnologie zal bepalend zijn voor de toekomst van deze industrie.

Wie zijn onze leden?

EUKA werkt volgens het gekende Triple Helix-model. De Vlaamse dronecluster brengt op die manier de drone-industrie en de eindgebruikers met elkaar in contact, om dan via gerichte partnerships met verschillende federaties, kennisinstellingen en overheden een uniek business-platform te creëren. We mikken erop een broeihaard te ontwikkelen voor innovatieve, drone-gerelateerde ideeën in Vlaanderen.

Een greep uit de verschillende sectoren die deel uitmaken van ons netwerk

Eindgebruikers: bouw, bewaking, landbouw, transport, logistiek, brandweer, mapping, media, …
Drone-industrie: hardware, software, diensten, integratoren, …
Partners: sectororganisaties, kennisinstellingen, overheid, …

Samen voor sterke groei door innoveren en internationaliseren

Meer starters, meer blijvers, meer groeiers: daar gaan we voor! Agentschap Innoveren & Ondernemen en de clusters  willen samenwerking tussen ondernemingen, kennisinstelingen en overheden faciliteren.  EUKA is de speerpuntcluster voor de drone-industrie. Ontdek de andere clusters op  www.vlaio.be/clusters. #sterkgroeien

Deel met ons je passie. Word deel van de Vlaamse Drone Community!

Word vandaag nog lid van EUKA!

Pin It on Pinterest